Het antwoord op fascisme is… maatschappelijke zelfverdediging

See for English below.

De volgende tekst is als toespraak voorgedragen tijdens de manifestatie tegen racisme en fascisme in Nijmegen op 10 november 2018. Deze manifestatie werd georganiseerd ter verdediging van sociaal centrum de Grote Broek in Nijmegen, dat die dag werd bedreigd door de neonazistische Racial Volunteer Force (RVF).

Het antwoord op fascisme is… maatschappelijke zelfverdediging

Fascisme heeft een voedingsbron, het wordt gevoed door een economisch beleid dat de vezels van onze samenleving uit elkaar trekt en tegen elkaar in strijkt.

Privatisering van sociale voorzieningen als huisvesting, zorg, openbaar vervoer en communicatie zorgt ervoor dat er mensen zijn die enorm financieel gewin weten te verwerven over onze ruggen.

Het slaat daarbij een gat tussen ons en maakt dat we opeens geen algemene rechten en gemeenschappelijke belangen hebben, maar met elkaar in concurrentie staan voor de dingen die we nodig hebben. Dat zien we het scherpst ontstaan als het gaat om iets elementairs als huisvestiging.

Opeens nemen “vluchtelingen onze huizen in”, in plaats van dat we herkennen dat er sowieso te weinig betaalbare huizen beschikbaar zijn doordat de hele sociale woningmarkt in de uitverkoop is gegaan.

De oplossingen liggen voor de hand, maar vallen buiten het huidige systeem. Socialisering van de woningmarkt zou in één klap een einde maken aan de speculatie en woekerhuren, het zou bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten voor sociale woningen – woningen voor iederéén.

Niet alleen in Europa, maar op vele plekken in de wereld zien we een opkomst van fascistische tendenzen. Vaak zijn deze zo slim, zich volledig nieuw te definiëren (zoals de identitaire bewegingen in Europa of de Alt-Right in de VS), soms zijn ze zo arrogant, dat ze openlijk aangeven in wat voor een gewelddadige traditie ze zichzelf plaatsen – Turkije, Filepijnen, Brazilië maar ook de VS en Rusland. Wat al deze groepen gemeen hebben, is dat zij een autoritaire mensverachtende agenda voeren. In plaats van oog te hebben voor de oorzaken van problemen, stellen ze vriendjespolitiek en de afbouw van mensenrechten voorop. De burgerlijke democratie lijkt niet in staat om de samenleving te weren tegen fascisme, dat blijkt ook als we naar de geschiedenis kijken – overal lonken politici naar het fascisme. Door het middel van dialoog met rechtse clubs is uiteindelijk het gehele middenveld naar rechts verschoven. Ze hebben meer ruimte dan wie dan ook om hun kijk op de wereld te verspreiden.

Het Racial Volunteer Force probeert, net als andere extreemrechtse beweging en politieke partijen als het Forum voor Democratie en de zogenaamde ‘Identitairen’ een paradigma-wisseling te creëren. Ze hebben een agenda voor de lange termijn waarbij ze proberen om onze kijk op de geschiedenis, de kijk op onszelf te herformuleren. Ze maken van zichzelf een slachtoffer en ons een dader.

Het is dan ook geen toeval dat er 3 weken lang in de media wordt gesproken over ‘links-extremisme’ en dat het RVF zich vlak van [voor hun demonstratie tegen de ons sociaal centrum de Grote Broek] terugtrekt als een ‘slachtoffer’. Ze hebben al lang bereikt wat ze wilden. Het is onderdeel van hun langetermijnstrategie, en dit moeten we herkennen voor wat het is. Dit soort clubs een platform geven om te spreken, geeft hen ruimte om die agenda door te voeren.

Met een naam als “Racial Volunteer Force”, mag het duidelijk zijn in wat voor een traditie deze club zij zichzelf plaatst. De arrogante oproep van de groep om op de dag na de Rijkspogromnacht (Kristalnacht) tegen ons centrum tekeer te willen gaan is tonend. Het beste antwoord op dit soort groepen, is niet tolerantie of dialoog, maar het sluiten van de rijen. Hand in hand voor elkaar opkomen voor de verdediging van ons gemeenschappelijke welzijn.

Wat is ons antwoord hierop?

Het is tijd voor een sterkere organisatie van onderop. Die organisatie moeten we op twee sporen voeren. Het eerste spoor is dat onze organisatie voorbij de oppositie tegen afbraak beleid moeten tillen. We moeten de moed hebben om de maatschappij daadwerkelijk om te vormen – en zo de voedingsbodem van het fascisme wegnemen. De Grote Broek is een symbool van verzet tegen de afbraak en voor de opbouw van een solidaire en gemeenschappelijke wereld. En we moeten begrijpen dat juist daarom de Grote Broek en onze opvattingen nu onder vuur liggen. We zijn een obstakel in hun zucht naar macht. Op 1 mei hebben wij elkaar meermaals de hand gereikt om onze gemeenschappelijke strijd te vieren. Laat dit moment een opstap zijn naar een verder begrip dat we ook daadwerkelijk voor elkaar moeten staan, hier en internationaal.

Het tweede spoor van organisatie is dat we de zelfverdediging zelf moeten organiseren – dan weten we wat we kunnen verwachten, dan weten we waar we van op aan kunnen.

Maar wat betekend zelfverdediging eigenlijk? Zelfverdediging kent vele vormen.

Jullie staan nu allemaal versnipperd, hier en daar in kluitjes, precies zoals deze samenleving functioneert. Doe een stap naar voren als je nog niet naast iemand staat, zorg dat je schouder aan schouder met iemand komt te staan.

Nu de Grote Broek, morgen jij? Eén voor één zijn we kwetsbaar. Maar als we samen als een blok voor elkaar staan…. Er voor elkaar zijn …. Dan kunnen we zo veel meer aan. Maar dat moeten we leren en terugvinden.

Als we ons pas organiseren als de aanval begint, dan zijn we te laat. Bereid je voor, sluit je aan bij organisaties die zich inzetten tegen fascisme en diens voedingsboden. Ontbreekt er iets, zet het op! Van fysieke zelfverdediging tot sociale projecten.

Alerta! Alerta! Antifascista!

 

- - - - - - - -

The following text is a translation of the speach that was delived by a comrade of the AGN during the manifestation against racism and fascism in Nijmegen at the 10th of november 2018. This manifestation was organized in defense of social center the Grote Broek in nijmegen, that this day was threatend by the neo-nazi group called Racial Volunteer Force (RVF).

Our reaction to fascism is… social self-defense

Fascism has a breeding ground it feeds on: the economic system/regime that tears apart the social fabric of our society and sets us up against each other.

The privatization of social services like housing, public healthcare, public transport, and communication services have filled the pockets of a few, who became extremely rich at our expense.

The gap that was created means that suddenly we no longer have collective rights and common interests, but turns us into competitors for basic necessities. This is most clearly illustrated by something as elementary as housing. Suddenly, people cry out that “refugees are taking our houses”, instead of recognizing that there are too few affordable houses available to begin with, because the whole social housing system has been put up for sale.

The solutions are obvious, yet they are outside of the current system. Socializing housing would make an end to speculation and usury rents in one fell swoop and would contribute to reducing the waiting lists for social housing – homes for all.

Not only in Europe, in many places around the world we see a rise of fascist tendencies. Often they are smart enough to completely relabel themselves (like the identitarian movement in Europe or the Alt-Right in the US), other times they are so arrogant they openly admit in which tradition they place themselves – see Turkey, the Philippines, Brazil and also the United States and Russia. What all these groups have in common is that they represent an authoritarian and dehumanizing agenda. Instead of addressing the origin of our problems, they put nepotism and the dismantling of human rights first. Bourgeois democracy doesn’t seem to be able to defend society from fascism, this is something we’ve seen in history and face again today – everywhere we look, there are politicians who are flirting with fascism again. By entering a dialogue with right-wing groups, the whole political center has shifted to the right. And these right-wing groups get more space than any other movement to spread their views on the world.

Like many other far-right movements and political parties, such as for example the Forum voor Democratie, or the so-called Identitarians, the Racial Volunteer Force (RVF) is trying to create a shift in the current paradigm. They have a long-term agenda in which they try to alter our view on history, our self-image. They turn themselves into victims and us into perpetrators.

It is no coincidence that for three weeks in a row there have been reports about “left-wing extremism” in the media, and that the ‘RVF’ is pulling back as a ‘victim’ just days before their announced demonstration [against our social center the Grote Broek]. They have already achieved what they wanted, it is part of their longer-term strategy, and we need to recognize it for what it is. Offering a stage to groups like these gives them the possibility to put forward their agenda.

With a name like “Racial Volunteer Force”, it is obvious in what tradition they are placing themselves. The arrogant call-out by this group to act against our center one day after the Reichspogromnacht (Kristallnacht) is telling. The best reaction to these kinds of groups is not tolerance or dialogue, but the closing of our ranks. Hand in hand, standing up for one another for the defense of our common wellbeing.

What is our answer to this?

It is time for a stronger organization from below. This organizing should follow two tracks. The first is that we should go beyond the opposition against the austerity measures and social reforms. We need to have the courage to truly reform society – and in doing so, take away fascisms’ breeding ground. The Grote Broek is a symbol of resistance against social austerity and for the construction of a common world of solidarity. We need to understand that this is exactly why the Grote Broek and our ideas are under fire. We are an obstacle in their surge for power. On the 1st of May, we reached out to each other to celebrate our common struggles. Let this be a step towards the understanding that we truly have to be there for one another, both here and internationally.

The second track of organizing is that our self-defense should be self-organized – only then do we know what to expect, only then can we rely on our safety.

But what does self-defense actually mean? It comes in many shapes.

You are now all standing scattered around, here and there in groups, exactly how society works. Take one step forward if you’re not standing next to someone else, ask them to come closer. Make sure you are standing shoulder to shoulder to each other.

Today the Grote Broek, tomorrow you? One by one we are vulnerable, but if we stand together, take care of each other we can be so much more. But this is something we will have to learn and rediscover.

If we start organizing ourselves only at the time that the attacks start, we will be too late. Prepare yourselves! Join organizations that are fighting fascism and its breeding grounds. If something is missing, set it up! From physical self-defense to social projects.

Alerta! Alerta! Antifascista!

Categorie: