Blok voor Klimaatrechtvaardigheid tijdens de Klimaatparade

Dit is een oproep iedereen die zich betrokken voelen bij ons klimaat, het milieu, onderwijs, politiek, grenzen, mensenrechten, huisvesting, gezondheidszorg... om deel te nemen aan het Blok voor Klimaatrechtvaardigheid tijdens de Klimaatparade op zondag 29 november in Amsterdam.

De Klimaatparade wordt georganiseerd door een brede coalitie van organisaties, en is onderdeel van de grootste klimaatmobilisatie uit de geschiedenis. Een dag voor de historische COP21 VN klimaattop in Parijs van start gaat, zullen mensen in tientallen steden overal ter wereld de straat op gaan. Officieel heeft de top het doel om een nieuw mondiaal akkoord te leveren voor de vermindering van broeikasgasemissies.

Echter, we weten dat de klimaatcrisis geen geïsoleerde crisis is. Ze is het resultaat van een falend systeem dat winst boven mensen en natuur stelt, een systeem dat oorlog voert voor olie en andere grondstoffen, dat ons verdeeld met racisme, seksisme, homofobie, en de militarisering van grenzen, een systeem dat altijd moet groeien, gevoed door ‘land grabs’, extractivisme, vervuiling, uitbuiting in de fabrieken, gentrificatie, privatisering, consumentisme en intensiverende surveillance. Dit is het politieke en economische klimaat dat gletsjers doet smelten, zeespiegels doet stijgen en overstromingen en droogtes doet toenemen. Dit is het klimaat waarin we leven, en het is onacceptabel omdat het onrechtvaardig en destructief is.

We weten dat deze door multinationals gesponsorde klimaattoppen nooit de onderliggende oorzaken van deze sociale en ecologische crises zullen aanpakken. Ze zijn slechts in staat om kleine aanpassingen te bieden die het kapitalisme voortzetten en de aandacht afleiden van de vernietigende gevolgen van ons economische systeem. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de klimaattop in Parijs opnieuw het podium worden waarin de strijd tussen leven en ‘business as usual’ wordt uitgevochten. Deze gang van zaken kunnen wij echter niet onbetwist voorbij laten gaan.

Wij roepen daarom op om ons te verenigen in het Blok voor Klimaatrechtvaardigheid. Om onze stem samen te verheffen voor een systeemverandering en voor escalerende actie, als kleine maar belangrijke stap op de lange weg waarin we collectieve druk opbouwen op dit systeem dat niet werkt.

ASEED & GroenFront!

 

CALL-OUT FOR A CLIMATE JUSTICE BLOC AT THE 29/11 AMSTERDAM CLIMATE MARCH

This is a call out to everyone concerned about our climate, environment, politics, borders, rights, housing, education, health… to join the Climate Justice Bloc at the Klimaatparade on Sunday 29 November in Amsterdam.

The Klimaatparade, organised by a broad coalition of Dutch organisations, is part of the biggest climate protest in human history. One day before the start of the historic COP21 United Nations climate summit in Paris, climate marches will simultaneously take place in dozens of cities across the globe. Officially, the summit aims to produce a new global agreement on reducing greenhouse gas emissions.

However, we know the climate crisis is not an isolated crisis. It is the result of a failing system that values profit over people and nature, a system that fights war over oil and other resources, that divides us with racism, sexism, homophobia and the militarisation of borders, a system that forever needs to grow, feeding off land grabs, extractivism, pollution, exploitation in the factories, gentrification, privatisation, consumerism and intensifying surveillance… This is the political and economic climate that has fueled the melting of glaciers, the rising seas and increased floods and droughts. This is the climate in which we live, and it is unacceptable because it is unjust and unsustainable.

We know that corporate sponsored summits will never address the root causes of this social and ecological crisis. They are merely able to offer small adjustments that sustain capitalism and divert attention away from the destructive consequences of our current economic system on people and lands around the world. As it stands, the Paris COP21 will again become the stage to play out the battle between life and business as usual. We cannot let this happen without a challenge.

We therefore call on you to unite our struggles in the Climate Justice Bloc. We call on you to raise your voice with ours, for system change and for escalating action, as a small but important step on the long road to build collective pressure on this system that does not work.

ASEED & GroenFront!

Categorie: